Bestuursakkoord 2019 - 2024

BESTUURSAKKOORD 2019 - 2024

Duurzaamheid & Ontwikkelingssamenwerking

 • Duurzaamheidstoets als rode draad in gans het gemeentelijk beleid
 • Lokaal bestuur steunt kleine, eigen projecten uit onze gemeente
 • Burgemeestersconvenant > energiebesparende maatregelen overheidsgebouwen (bv. zonnepanelen, isolatie), doelgerichte subsidies
 • Openbare verlichting > LED
 • Elektrisch rijden aanmoedigen door voldoende oplaadpunten voor wagens te voorzien
 • Implementeren van boekenkasten in het straatbeeld teneinde de recyclage van oude boeken te stimuleren
 • Gemeentelijk wagenpark wordt maximaal mogelijk overgeschakeld op elektriciteit of CNG

Financiƫn

 • Zuinig omgaan met belastinggeld -> Financiën op orde, zowel op lange als op korte termijn
 • Belastingkorting voor alleenstaanden
 • Garantie op status quo van APB en opc OV en daling voor zover de financiële ruimte dat toelaat
 • Aanduiden van (intergemeentelijke) subsidieambtenaar teneinde allerhande regionale en Europese subsidies te kunnen aantrekken
 • Tax shift naar milieu-gerelateerde belastingen: de vervuiler betaalt
 • Actualisatie van de gemeentelijke RR en BR voor zover zij de verenigingen niet viseren • Toekennen van budgethouderschap aan wijkcomités en burgerinitiatieven • Kwartaalrapportering naar het CBS + duidelijkere rapportering naar GR met aflijnbare indicatoren • Eerlijker maar eenvoudiger subsidiebeleid • Sociale correcties voor bepaalde, gemeentelijke belastingen en retributies (bv. afkoppeling gescheiden rioleringsstelsel) • Win-winsubsidies aan verenigingen (bv. bedeling drukwerk, opruimacties zwerfvuil, sneeuwvrij houden voetpaden, hulp met boodschappen i.s.m. sociaal huis)

Bibliotheek

 • Hoofdbib
  • blijft permanent in St.-Jozef. Renovatie- en aanpassingswerken moeten daarmee rekening houden
  • Krijgt een multifunctionele invulling. Het moet een ontmoetingsruimte zijn. Integratie van bescheiden drank- en eetvoorzieningen
 • Filiaal Reet
  • blijft behouden

Patrimonium

 • Site De Lijn: bewaren stationshuis als dorpszicht met mogelijks publieke invulling
 • Museum Rupelklei:
  • Primair spoor: bovenlokale uitstraling, o.a. Door nieuwbouw aan de Rupeldijk + combinatie loket Toerisme Rupelstreek)
  • Aandacht voor erfgoed
  • Poort naar achterliggend kleigebied/erfgoedroute
 • Kerk Terhagen:
  • Primair spoor: in te richten als nieuw gemeenschapscentrum (deadline onderzoek: medio 2020)
  • Secundair spoor: omvormen tot hotel
  • Onderzoek naar haalbaarheid (kosten/baten) behoud ganse kerk. Voorgevel met toren blijft onverkort geconserveerd
  • Ruimte voor de Klak
 • Sporthal Terhagen
  • Renovatie kleedkamers
  • Isolatie dak + LED-verlichting en zonnepanelen
  • Site uitbreiden met jeugdlokaal+turnzaal
  • Nieuwe sportvloer
 • Hof van Crequi
  • Verder inzetten op modernisering
 •  Schoolgebouwen
  • Multifunctionele invulling nastreven
  • Eikenlaar: uitbreiding i.h.k.v. de kleuterschool
  • Ter Doelhagen Rumst: renovatie
  • Ter Doelhagen Terhagen: integratie van BKO Terhagen op MLT en op LT naar site Molleveld
 • Klooster Reet: opmaak plannen om te integreren in het gemeentehuis
 • Uitleenmaterieel voor verenigingen wordt vernieuwd en aangepast aan de hedendaagse noden
 • Oud gemeentehuis Reet: onderzoek naar nieuwe gebruiksmogelijkheden van 1ste verdieping en zolder
 • Studie doorlichting gebouwen honoreren

Sociaal Beleid

 • Behoefteonderzoek bij senioren laten uitvoeren om te komen tot een betere coördinatie van verschillende vormen van verzorging en dienstverlening
 • Meldingsmechanisme vereenzaming senioren
 • Heractivering steuntrekkers via gemeenschapsdienst
 • Standaardisatie bijkomende steun door ingebruikname ‘steunnorm’
 • Uitbouwen en uitwerken Huis van het Kind
  • Aanpakken kinderarmoede, i.h.b. door alleenstaande ouders te ondersteunen via een buddyproject)
 • Bilocatieregeling ondersteunen
 • Alleenstaandenreflex (bv. belastingkorting)
 • Inburgering bespoedigen (bv. diploma op NJ-receptie + stimuleren integratie via wijk- en buurtcomités)
 • Behoud rolkar
 • Dementievriendelijke gemeente

Wonen

 • BSO realiseren
  • via kleinere en/of gemengde projecten
  • Door een betere mix tussen de deelgemeenten
  • Via inbreidingsprojecten
 • Samenwerking sociaal verhuurkantoor grondig evalueren/optimaliseren
 • Groene beeldvorming in de straat
 • Levenslang wonen senioren: zoektocht naar nieuw evenwicht tussen verschillende woonvormen (Hof van Crequi <> thuiswonensubsidiëren <> co-housingprojecten voor senioren <> intergenerationele oplossingen)
 • Toewijzingsreglement herbekijken. Bijzondere aandacht voor specifieke zorgbehoeften en senioren (ev. Regl. per project)
 • Verhogen van krotbelasting teneinde verwaarlozing van panden tegen te gaan 

Toerisme

 • Aanlegsteiger voor pleziervaart aanleggen teneinde een lus met het veerpont Boom-Klein-Willebroek/halte Waterbus te kunnen voorzien
 • Aanleg slibway teneinde riviertoerisme te stimuleren
 • Vervolledigen trage wegennetwerk
 • Loket van Toerisme Rupelstreek wordt naar Rumst gehaald en ondergebracht in nieuw gebouw aan Rupeldijk, tezamen met het museum
 • Plattelands- en hoevetoerisme stimuleren
 • Toeristische kaart met parkeerplaatsen integreren in stratenplan

Economie

 • Leegstaande winkelruimtes uitbouwen en ter beschikking stellen teneinde start-ups binnen de gemeente een duwtje in de rug te geven
 • Netwerkmomenten met ondernemers en zelfstandigen organiseren teneinde een brug te kunnen slaan met het gemeentebestuur
 • Werking van het ondernemersloket (subsidies, wetgeving, ..) optimaliseren
 • Stimuleren en samenwerken met lokale ondernemingen om bepaalde milieuvriendelijke initatieven te raeliseren Initiatieven (bv. Manden i.p.v. Plastic wegwerpzakjes voor fruit)
 • Maximale, gerichte communicatie naar de handelaars toe i.h.k.v. grote, openbare werken
 • Parkeerbeleid afstemmen op handelaars en buurtwinkels
 • I.s.m. de provincie een beleid uitwerken voor buurtverzorgende handel

Gezin

 • De gemeente blijft inzetten op babyborrels maar herziet het concept.

Veiligheid

 • Politiezone Rupel
  • Herinvesteren in buurtpolitiewerking d.m.v. een reorganisatie van de wijkagentenwerking en het aantrekken van een gemeenschapswacht
  • Aanstellen van een inspecteur, belast met dierenwelzijn
  • Voldoende middelen voorzien voor de politie teneinde de operationele slagkracht – zeker m.b.t. de interventie – te verhogen
  • Onderzoek naar (de)fusie van PZ Rupel met het oog op een slagvaardigere politiewerking
  • Intrafamiliaal geweld is een probleem binnen de PZ Rupel en moet dan ook een beleidsprioriteit blijven in de toekomst
  • Drank- en drugsgebruik jongeren is een aandachtspunt van de interventieploeg. In het belang van de gezondheid en veiligheid van deze jongeren is een snelle en kordate aanpak wenselijk.
 • Verkeersveiligheid
  • Voldoende middelen voorzien om de geïnde boetes snel, correct en efficiënt te verwerken
  • Optrekken van boetes m.b.t. trajectcontroles
  • Onderzoek naar het installeren van camera’s in de dorpscentra die het snelheidsregime (zone 30) kunnen afdwingen
  • Uitbreiden van het ANPR-Cameraschild teneinde doorgaand verkeer, snelheidsovertreders en geseinde voertuigen te kunnen verbaliseren/onderscheppen
  • Maximaal benutten van de wettelijke mogelijkheden i.h.k.v. bestuurlijke handhaving
  • Uitbreiden én kwalitatief versterken van de BIN-netwerken teneinde de veiligheid van bepaalde wijken te verhogen
  • Mogelijkheid onderzoeken om bij het verlenen van een omgevingsvergunning de aanvrager proactief uit te nodigen om een diefstalpreventieadvies in te winnen.
  • De bouw van een tweede brandweerkazerne op grondgebied van onze gemeente ligt in het verschiet en verdient alle ondersteuning
  • Voor de post Rumst dient verder ingezet te worden op de aanwerving van voldoende vrijwilligers.
  • Aan de jeugdverenigingen kan een workshop brandveiligheid worden aangeboden, en kunnen jongeren geïnformeerd over de vrijwilligerswerking bij de brandweer.
  • Een noodplanambtenaar in het kader van een gemeentelijke samenwerking moet gegarandeerd blijven

Jeugd

 • Initiatieven ondersteunen zodat de jeugd op een veilige manier fuiven kan organiseren
 • Uitbreiding aanbod openbare sport- en speelveldjes in de zomer
 • Samenwerking met pop-upinitiatieven tijdens de zomer teneinde een recreatief aanbod te bieden aan de niet-gebonden jeugd – i.h.b. tieners.
 • Verdere ondersteuning van jeugdverenigingen via gerichte subsidies
 • Verenigingen stimuleren een jeugdwerking te organiseren
 • Meer speelbossen voorzien in de ruimtelijke plannen
 • Speelmobiel wordt ingezet tijdens buurtfeesten en op speelstraten
 • Opstart speelpleinwerking

Communicatie

 • Verder de weg inslaan van de digitalisering, o.m. met RFID om meldingen te automatiseren.
 • Fysieke verplaatsing naar gemeentehuis beperken door verdere digitalisering/ optimaliseren e-loket
 • De gemeente start met wijkbegrotingen.
 • Het structureel organiseren van wijkvergaderingen wordt vervangen door ad hoc vergaderingen zoals Terhagen in de Steigers
 • Gemeente tekent in op "HOPLR" (digitaal buurtnetwerk)
 • Werking adviesraden evalueren en bekijken hoe de werking kan worden versterkt. Adviesraden moeten hun rol kunnen blijven spelen. De gemeente verplicht zich er toe feedback te geven over niet-gevolgd advies.
 • Naar analogie met Niel werkt de gemeente een “RumstApp” uit• Jubilerende verenigingen krijgen een viering op maat (aanwezig op feest, (aparte) ontvangst op het gemeentehuis)
 • Bewonersvergaderingen bij grote werken teneinde maximaal te kunnen inspelen op minder-hindermaatregelen
 • Het gemeentebestuur engageert zich om élke vraag van een inwoner binnen een redelijke termijn passend te beantwoorden.

Personeel

 • De gemeente maakt gebruik van de federale incentives ten einde de tweede pensioenpijler voor contractuelen te kunnen versterken
 • De gemeente creëert een kader voor telewerk
 • De gemeente optimaliseert de loketwerking teneinde de klantvriendelijkheid te verhogen
  • Ze onderzoekt daarbij de openingsuren
  • Ze zoekt naar oplossingen voor burgers die niet vertrouwd zijn met het e-loket
 • Het lokaal bestuur werkt aan een professionele begeleiding en opleiding en voorziet een aangename werkplek en werkklimaat.
 • De gemeente peilt regelmatig naar de tevredenheid over de dienstverlening bij de burgers

Stedenbouw

 • Stedenbouwkundige verankering van historisch karakter van de dorpskernen
 • Ingediende bezwaarschriften worden beantwoord met een kennisgeving en uiterste datum van behandeling/loket waar men het antwoord kan bekomen teneinde de klantvriendelijkheid te verhogen
 • Voldoende buffercapaciteit voorzien bij de aanleg van grote, verharde oppervlakten teneinde wateroverlast te beperken
 • Gebruik van regenwaterputten stimuleren
 • Weloverwogen vergunningenbeleid met consequente procedure op het beteugelen van inbreuken en opvolging van de sancties
 • Inzetten op stedenbouwkundige verordeningen teneinde een duidelijker vergunningenbeleid te kunnen voeren

Ruimtelijke Ordening

 • Instrument van het voorkooprecht in RUP’s optimaliseren teneinde oude en verloederde panden uit het straatbeeld te laten verdwijnen
 • Samenwerking met het Kempisch Landschap dient benut te worden, i.h.b.v. de ontwikkelingen in Terhagen
 • De gevolgen van de betonstop op gemeentelijke vlak afstemmen op het beleid van de Vlaamse Regering
 • Projecten
  • Molleveld: betaalbaar wonen, winkels, parking, onderwijs/BKO, “Hof van Crequi”
  • Kleiputten:
   • nabestemming o.b.v. inspraakproject
   • maximaal behoud van huidige functies.
   • Natuur+zachte recreatie en toegankelijk voor iedereen
   • Herstel oude verbinding Terhagen-Reet voor zwakke weggebruiker
  • Site De Lijn
   • Mix van meersgezinswoningen, parkeerplaatsen en openbaar groen
  • Kindvriendelijke, openbare ruimte met ontmoetingsplekjes voor jong én oud
  • Dorpskernvernieuwing
   • opwaarderen van centra Rumst en Terhagen
   • Creatie van meer parkeergelegenheden
   • Uitwerken van groene norm d.m.v. quota en richtlijnen

Milieu

 • Verdere sanering van de verontreinigde sites en verder onderzoek naar bodem- en luchtverontreiniging in samenwerking met OVAM
 • Verstandig natuurbeheer – i.h.b. voor natuur in eigendom van de gemeente – in overleg met gebruikers, beheerders (natuurpunt, jagers, ...) en vrijwilligers.
 • Uitbreiding van gemeentelijk natuurpatrimonium met aandacht voor toegankelijkheid
 • Aanplanting van streekeigen groen wordt blijvend gestimuleerd
 • In samenwerking met RLRL waardevolle natuurverbindingen realiseren.
 • Er wordt een groenplan opgemaakt i.s.m. Agentschap N&B
 • De gemeente wil haar inwoners sensibiliseren over de schadelijke effecten van licht-, geluids- en luchthinder.
 • Door middel van GAS-ambtenaren en hogere boetes komen tot een strenger sanctioneringsbeleid teneinde sluikstorten beter aan te pakken
 • Inzet van vrijwilligers i.h.k.v. afvalbeheer honoreren:
  • Werking kringloopkrachten ondersteunen
  • Zwerfvuilopruimacties van verenigingen, scholen maar ook individuen faciliteren
 • Faciliteren van elektrische laadpalen voor fietsers en voertuigen teneinde ecologischer transport te promoten
 • Overlast beperkende maatregelen langs bestaande of nieuw aan te leggen hoofdwegen
  • Geluidswerende schermen langs E19 teneinde de geluidsoverlast voor de langswoners te reduceren
 • Principe van “de vervuiler betaalt”
  • Invoeren Diftar
  • Doelgerichte subsidies en preventie teneinde aandeel restfractie te beperken
  • Actievere betrokkenheid van Kringloopwinkel teneinde hergebruik van middelen te verhogen

Sport

 • Sport voor allen: sportpromotionele activiteiten i.s.m. de clubs teneinde moeilijk bereikbare groepen (andersvaliden, senioren) te bereiken
 • Actieve ondersteuning van grootschalige evenementen zoals wandelingen, joggings, fietstochten en wielerwedstrijden
 • Subsidiëring van infrastructuurwerken
 • Ondersteuning van de voetbalclubs bij het beheer van hun terreinen (bv. Faciliteren van het aanleggen van kunstgrasveld)
 • Intergemeentelijk zwembad: de gemeente onderzoekt of er voldoende financiële draagkracht is en het complex aandacht heeft voor schoolzwemmen én recreatief zwemmen
 • Individuele ondersteuning: abonnementen zwemmen, vrijetijdscheque

Feestelijkheden

 • 11-juliviering: blijft behouden maar concept 2016 in Rumst-centrum wordt de norm (drink voor de inwoners, optreden lokale muzikanten,....)
 • Jaarmarkt: driedaags concept en orgelpunt op zaterdag blijft behouden. Activiteiten worden wel aangepast zodat ook een jeugdiger publiek zijn gading vindt.
 • Kermissen en feestmarkten blijven bestaan maar vraag en aanbod moeten op elkaar afgestemd worden
 • Grote feesten: evaluatie van subsidiereglement 2015

Cultuur

 • Initiatieven van inwoners en verenigingen (incl. muziekkapellen, wijk- en buurtverenigingen) ondersteunen
  • Behoefteonderzoek naar fair, laagdrempelig en transparant subsidiesysteem
  • Jubilerende verenigingen gepast en in overleg vieren• Streven naar een evenwichtige samenstelling van de cultuurraad
 • Organisatie van laagdrempelige kunst- en cultuurinitiatieven zoals voorstellingen en tentoonstellingen
 • Inzetten op intergemeentelijke samenwerking, o.m. met Toerisme Rupelstreek, teneinde het beleid te versterken en onze inwoners beter kennis te kunnen laten maken met ons aanbod
 • Ontmoeting en cultuur moeten logistiek mogelijk maken d.m.v. voldoende aanbod op vlak van materiaal en infrastructuur
 • Zomerwandelingen langs de meest opmerkelijke punten in onze gemeente
 • Ontmoetingsavonden op een waardevol erfgoed-plekje, i.s.m. de horeca
 • Aandacht voor integratie van erfgoed bij heraanleg straten en in het openbaar domein
 • Aanleg van databank met foto’s van te ontruimen graven
 • Opstart van een streekarchief i.s.m. de buurgemeenten
 • Immaterieel erfgoed: conservering van culinaire specialiteiten, dialecten, verhalen en gebruiken
 • Rupelklei
  • Infrastructuur > cf. dia Patrimonium
  • Juridische structuur vzw Rupelklei wordt geactualiseerd
  • Samenwerking met heemkundige kringen en Natuurpunt
  • Gemeente faciliteert beheer en gidsenwerking
  • Integratie van cultuur, toerisme en erfgoed

Onderwijs

 • Vrije keuze van het onderwijs is een basisprincipe
 • De school als multifunctioneel verlengstuk van het onderwijs: naschoolse activiteiten (cq. studiebegeleiding, recreatief aanbod, logopedie) worden aangeboden binnen de schoolgebouwen
 • Busvervoer wordt in kaart gebracht teneinde het te optimaliseren, rekening houdend met de woonplaats van de kinderen in Rumst
 • Introductie van een digitaal aanmeldingssysteem door de gemeente met voorrangsregeling: a) vrije schoolkeuze b) afstand tot de school
 • Nieuwe infrastructuur
  • Ter Doelhagen: grondige renovatie van de gebouwen
  • Eikenlaar: KLO verhuist naar site tussen wijk Hoogvelden en parking Processieweg
 • Projectwerk voor laatstejaars: social responsability (vrijwilligerswerk in RVT’s, ...)

Kinderopvang

 • Infrastructuur
  • BKO Rumst naar Kerkstraat
  • BKO Terhagen: synergiën met infrastructuur kleuterschool Ter Doelhagen + anticiperen op demografische groei Molleveld
 • Exploitatie
  • Openingsuren van de kinderopvang worden geoptimaliseerd om beter aan te sluiten op de werksituatie van tweeverdieners
 • Uitbouw en promotie van het Huis van het Kind
 • Overleg met en facilitering van private initiatieven

Land- en Tuinbouw

 • Bevorderen van de nevenfuncties in het agrarisch bedrijf (bv. B&B, landbouwtoerisme, educatieve projecten)
 • Faciliteren van maatregelen die tot schaalvergroting kunnen leiden
 • Behoud en waar mogelijk uitbreiding van open en groene (landbouw)ruimte
 • Vertuining van agrarisch gebied wordt in kaart gebracht om vervolgens na te gaan of de vertuining al-dan-niet opnieuw moet aansluiten met de wettelijke situatie dan wel regulariseerd moet worden
 • Ondersteuning van landbouwbedrijven die inzetten op duurzame technieken
 • Groenbedekkingsformule blijft gehandhaafd
 • Faciliteren van mogelijkheid om land- en tuinbouwers te laten verkopen via de korte keten (bv. plattelandsmarkt)
 • Inspraak
  • Via de landbouwraad
  • Via actieve aansporing om te participeren bij grootschalige projecten/dossiers

Mobiliteit

 • Veilig, afgescheiden fietspaden, aansluitingen voorzien op fiets-o-strades, zone-30 in de dorpskernen, stimuleren woon-werkverkeer teneinde juiste balans te bekomen tussen vlotte verkeersdoorstroming en veiligheid voor de zwakke weggebruiker
 • Introductie 1-mijlstappen, schoolroutekaart en schoolstraten (bv. Vosberg) teneinde de veiligheid aan schoolomgevingen te verbeteren
 • Verdere uitbouw trage wegennetwerk met aangepast, comfortabel rijvlak teneinde verbindingsroutes voor zwakke weggebruiker en toerisme te verbeteren. Versnippering van landbouwgebied moet vermeden worden
 • Aanleg slibway teneinde recreatief – en woon-werkverkeer via het water te intensifiëren
 • Via vergunningenbeleid bedrijven aansporen om het goederentransport per schip op te drijven
 • Mobiliteitsknopen moeten aangepakt worden in samenspraak met buurgemeenten en Vlaamse overheid teneinde sluipverkeer uit de dorpscentra te weren
  • doortrekking Expresweg is beslist beleid : inzetten op minderhindermaatregelen voor omwonenden en ongelijkvloerse kruising voor fietsers
  • Intensieve dialoog aangaan met Vlaanderen over een betere verkeersafwikkeling Bussestraat x N1 + quick win: realisatie Industrieweg tussen Doelhaagstraat en rond punt Hollebeekstraat
 • Gedifferentieerd parkeerbeleid teneinde een goed evenwicht te vinden tussen de noden van de handelaars en de bewoners
  • Kortparkeren in de dorpscentra
  • Opportuniteiten valoriseren om parkeerdruk in bepaalde straten te vermijden
  • Vrachtwagenparkings buiten de dorpskernen
 • Derdebetalerssyssteem van De Lijn blijft behouden
 • Via de vervoersregio het busnetwerk uitbreiden en “missing links” wegwerken teneinde aansluitingen te realiseren met Terhagen, het ziekenhuis van Reet en Mechelen en Boom-station
 • Parkeren in Rumst blijft gratis

Openbare Werken

 • Meer openbare vuilbakken. Onderzoeken hoe we ze intelligent kunnen maken ten einde de lediging ervan te optimaliseren
 • De gemeente reserveert voldoende mankracht en investeert – waar nodig – in extra middelen ten einde een verzorgd, openbaar domein na te laten
  • Straatmeubilair vernieuwen en tijdig reinigen
  • Reinigen van straatgoten en –kolken: aandacht voor parkeerverbod, frequentie en rol/verantwoordelijkheid van de bedrijven
  • Onkruidvrij houden van groenaanplantingen
  • Zomerbebloeming in de dorpscentra (voorjaar) en accentbebloeming in het najaar
  • Samen met de inwoners streven naar een echte bloemengemeente
  • Bladruiming in de herfst
  • Kleine ongemakken worden verholpen via een flexibel, inzetbare interventieploeg
  • Reinigen van grachten en beken op frequentie basis
  • Opwaardering van de gemeentelijke parken
 • Extra aandacht voor vergroening, berijdbare wandelpaden en verzorgde, historische grafmonumenten teneinde de begraafplaatsen een geborgen en rustiek karakter te geven
 • Bij de vervanging van de openbare verlichting wordt gekozen voor LED-lampen
 • Zebrapaden worden maximaal gefaciliteerd voor rol- en kinderwagens. Ook voor fietspaden worden comfortabele fietsoversteken voorzien.
 • Aanleg van bufferbekkens/retentiemogelijkheden en meer, open grachten teneinde de wateroverlast tegen te gaan. Knelpunten worden weggewerkt (bv. Matexiwijk)
 • Totaalrenovatie van straten gebeurt in overleg met de Vlaamse overheid en de water- en rioolbeheerder teneinde de hinder voor de omwonenden tot een minimum te kunnen beperken
 • Het gemeentebestuur geeft prioriteit aan de heraanleg van straten waar de verkeersveiligheid- en/of waterproblematiek het grootst zijn:
  • Rumst-Centrum (Kerkstraat-Markt-Peperstraat-Haardorst-Statiestraat-Molenbergstraat-Hollebeekstraat-Kazernestraat-Visserstraat-Veerstraat)
  • Kerremansstraat
  • Petrus Van der Taelenstraat
  • Varenstraat-Hovenierstraat
  • Kerkplein Terhagen
  • Doelhaagstraat-Ekkersgatstraat
  • Kapelstraat (fase 2)
  • Steenbakkerijstraat
  • Rotonde Nieuwstraat-Schransstraat-Crequilei
  • Hoge Zandvelden
  • Ontsluiting Stuyvenberg - Doelhaagstraat

Dierenwelzijn

 • Bijzondere aandacht voor dierenmishandeling bij de politie
 • Onze inwoners sensibiliseren via de communicatiekanalen teneinde ze te informeren over preventieve maatregelen (sterilisatie katten, hitteplan, verzorgen van dieren)
 • Opzetten van educatieve projecten over dierenwelzijn met scholen
 • Verenigingen en vrijwilligers ondersteunen die zich belangeloos inzetten voor dieren
  • Incentive voor sterilisatie en castratie
 • Uitbreiding van aantal ingerichte hondenweiden op wandelafstand
 • Gebruik van vuurwerk ontmoedigen en geluidsarm vuurwerk promoten

Een cookie is een klein bestand dat door de server van CD&V wordt uitgestuurd en geplaatst op de harde schijf van jouw computer, tablet, GSM of ander apparaat waarmee je onze website bezoekt. In de cookies wordt informatie opgeslagen. 

Het gebruik van cookies heeft allerhande doelstellingen. Sommige cookies worden gebruikt om de website en de daarop aanwezige informatie of diensten te kunnen verstrekken. Andere worden gebruikt om het bezoek aan onze website aangenamer of gemakkelijker te maken. Nog andere zijn bedoeld om het gebruik van de website te analyseren of om jou gerichte reclame te sturen. Cookies die omwille van technische of beveiligingsredenen noodzakelijk zijn, plaatsen we in ieder geval. 

Door op “Ik ga akkoord” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor al deze doeleinden. U kan evenwel uw cookievoorkeuren regelen via de knop “Voorkeuren instellen”.