Bestuursakkoord 2019 - 2024

BESTUURSAKKOORD 2019 - 2024

Duurzaamheid & Ontwikkelingssamenwerking

 • Duurzaamheidstoets als rode draad in gans het gemeentelijk beleid
 • Lokaal bestuur steunt kleine, eigen projecten uit onze gemeente
 • Burgemeestersconvenant > energiebesparende maatregelen overheidsgebouwen (bv. zonnepanelen, isolatie), doelgerichte subsidies
 • Openbare verlichting > LED
 • Elektrisch rijden aanmoedigen door voldoende oplaadpunten voor wagens te voorzien
 • Implementeren van boekenkasten in het straatbeeld teneinde de recyclage van oude boeken te stimuleren
 • Gemeentelijk wagenpark wordt maximaal mogelijk overgeschakeld op elektriciteit of CNG

Financiën

 • Zuinig omgaan met belastinggeld -> Financiën op orde, zowel op lange als op korte termijn
 • Belastingkorting voor alleenstaanden
 • Garantie op status quo van APB en opc OV en daling voor zover de financiële ruimte dat toelaat
 • Aanduiden van (intergemeentelijke) subsidieambtenaar teneinde allerhande regionale en Europese subsidies te kunnen aantrekken
 • Tax shift naar milieu-gerelateerde belastingen: de vervuiler betaalt
 • Actualisatie van de gemeentelijke RR en BR voor zover zij de verenigingen niet viseren • Toekennen van budgethouderschap aan wijkcomités en burgerinitiatieven • Kwartaalrapportering naar het CBS + duidelijkere rapportering naar GR met aflijnbare indicatoren • Eerlijker maar eenvoudiger subsidiebeleid • Sociale correcties voor bepaalde, gemeentelijke belastingen en retributies (bv. afkoppeling gescheiden rioleringsstelsel) • Win-winsubsidies aan verenigingen (bv. bedeling drukwerk, opruimacties zwerfvuil, sneeuwvrij houden voetpaden, hulp met boodschappen i.s.m. sociaal huis)

Bibliotheek

 • Hoofdbib
  • blijft permanent in St.-Jozef. Renovatie- en aanpassingswerken moeten daarmee rekening houden
  • Krijgt een multifunctionele invulling. Het moet een ontmoetingsruimte zijn. Integratie van bescheiden drank- en eetvoorzieningen
 • Filiaal Reet
  • blijft behouden

Patrimonium

 • Site De Lijn: bewaren stationshuis als dorpszicht met mogelijks publieke invulling
 • Museum Rupelklei:
  • Primair spoor: bovenlokale uitstraling, o.a. Door nieuwbouw aan de Rupeldijk + combinatie loket Toerisme Rupelstreek)
  • Aandacht voor erfgoed
  • Poort naar achterliggend kleigebied/erfgoedroute
 • Kerk Terhagen:
  • Primair spoor: in te richten als nieuw gemeenschapscentrum (deadline onderzoek: medio 2020)
  • Secundair spoor: omvormen tot hotel
  • Onderzoek naar haalbaarheid (kosten/baten) behoud ganse kerk. Voorgevel met toren blijft onverkort geconserveerd
  • Ruimte voor de Klak
 • Sporthal Terhagen
  • Renovatie kleedkamers
  • Isolatie dak + LED-verlichting en zonnepanelen
  • Site uitbreiden met jeugdlokaal+turnzaal
  • Nieuwe sportvloer
 • Hof van Crequi
  • Verder inzetten op modernisering
 •  Schoolgebouwen
  • Multifunctionele invulling nastreven
  • Eikenlaar: uitbreiding i.h.k.v. de kleuterschool
  • Ter Doelhagen Rumst: renovatie
  • Ter Doelhagen Terhagen: integratie van BKO Terhagen op MLT en op LT naar site Molleveld
 • Klooster Reet: opmaak plannen om te integreren in het gemeentehuis
 • Uitleenmaterieel voor verenigingen wordt vernieuwd en aangepast aan de hedendaagse noden
 • Oud gemeentehuis Reet: onderzoek naar nieuwe gebruiksmogelijkheden van 1ste verdieping en zolder
 • Studie doorlichting gebouwen honoreren

Sociaal Beleid

 • Behoefteonderzoek bij senioren laten uitvoeren om te komen tot een betere coördinatie van verschillende vormen van verzorging en dienstverlening
 • Meldingsmechanisme vereenzaming senioren
 • Heractivering steuntrekkers via gemeenschapsdienst
 • Standaardisatie bijkomende steun door ingebruikname ‘steunnorm’
 • Uitbouwen en uitwerken Huis van het Kind
  • Aanpakken kinderarmoede, i.h.b. door alleenstaande ouders te ondersteunen via een buddyproject)
 • Bilocatieregeling ondersteunen
 • Alleenstaandenreflex (bv. belastingkorting)
 • Inburgering bespoedigen (bv. diploma op NJ-receptie + stimuleren integratie via wijk- en buurtcomités)
 • Behoud rolkar
 • Dementievriendelijke gemeente

Wonen

 • BSO realiseren
  • via kleinere en/of gemengde projecten
  • Door een betere mix tussen de deelgemeenten
  • Via inbreidingsprojecten
 • Samenwerking sociaal verhuurkantoor grondig evalueren/optimaliseren
 • Groene beeldvorming in de straat
 • Levenslang wonen senioren: zoektocht naar nieuw evenwicht tussen verschillende woonvormen (Hof van Crequi <> thuiswonensubsidiëren <> co-housingprojecten voor senioren <> intergenerationele oplossingen)
 • Toewijzingsreglement herbekijken. Bijzondere aandacht voor specifieke zorgbehoeften en senioren (ev. Regl. per project)
 • Verhogen van krotbelasting teneinde verwaarlozing van panden tegen te gaan 

Toerisme

 • Aanlegsteiger voor pleziervaart aanleggen teneinde een lus met het veerpont Boom-Klein-Willebroek/halte Waterbus te kunnen voorzien
 • Aanleg slibway teneinde riviertoerisme te stimuleren
 • Vervolledigen trage wegennetwerk
 • Loket van Toerisme Rupelstreek wordt naar Rumst gehaald en ondergebracht in nieuw gebouw aan Rupeldijk, tezamen met het museum
 • Plattelands- en hoevetoerisme stimuleren
 • Toeristische kaart met parkeerplaatsen integreren in stratenplan

Economie

 • Leegstaande winkelruimtes uitbouwen en ter beschikking stellen teneinde start-ups binnen de gemeente een duwtje in de rug te geven
 • Netwerkmomenten met ondernemers en zelfstandigen organiseren teneinde een brug te kunnen slaan met het gemeentebestuur
 • Werking van het ondernemersloket (subsidies, wetgeving, ..) optimaliseren
 • Stimuleren en samenwerken met lokale ondernemingen om bepaalde milieuvriendelijke initatieven te raeliseren Initiatieven (bv. Manden i.p.v. Plastic wegwerpzakjes voor fruit)
 • Maximale, gerichte communicatie naar de handelaars toe i.h.k.v. grote, openbare werken
 • Parkeerbeleid afstemmen op handelaars en buurtwinkels
 • I.s.m. de provincie een beleid uitwerken voor buurtverzorgende handel

Gezin

 • De gemeente blijft inzetten op babyborrels maar herziet het concept.

Veiligheid

 • Politiezone Rupel
  • Herinvesteren in buurtpolitiewerking d.m.v. een reorganisatie van de wijkagentenwerking en het aantrekken van een gemeenschapswacht
  • Aanstellen van een inspecteur, belast met dierenwelzijn
  • Voldoende middelen voorzien voor de politie teneinde de operationele slagkracht – zeker m.b.t. de interventie – te verhogen
  • Onderzoek naar (de)fusie van PZ Rupel met het oog op een slagvaardigere politiewerking
  • Intrafamiliaal geweld is een probleem binnen de PZ Rupel en moet dan ook een beleidsprioriteit blijven in de toekomst
  • Drank- en drugsgebruik jongeren is een aandachtspunt van de interventieploeg. In het belang van de gezondheid en veiligheid van deze jongeren is een snelle en kordate aanpak wenselijk.
 • Verkeersveiligheid
  • Voldoende middelen voorzien om de geïnde boetes snel, correct en efficiënt te verwerken
  • Optrekken van boetes m.b.t. trajectcontroles
  • Onderzoek naar het installeren van camera’s in de dorpscentra die het snelheidsregime (zone 30) kunnen afdwingen
  • Uitbreiden van het ANPR-Cameraschild teneinde doorgaand verkeer, snelheidsovertreders en geseinde voertuigen te kunnen verbaliseren/onderscheppen
  • Maximaal benutten van de wettelijke mogelijkheden i.h.k.v. bestuurlijke handhaving
  • Uitbreiden én kwalitatief versterken van de BIN-netwerken teneinde de veiligheid van bepaalde wijken te verhogen
  • Mogelijkheid onderzoeken om bij het verlenen van een omgevingsvergunning de aanvrager proactief uit te nodigen om een diefstalpreventieadvies in te winnen.
  • De bouw van een tweede brandweerkazerne op grondgebied van onze gemeente ligt in het verschiet en verdient alle ondersteuning
  • Voor de post Rumst dient verder ingezet te worden op de aanwerving van voldoende vrijwilligers.
  • Aan de jeugdverenigingen kan een workshop brandveiligheid worden aangeboden, en kunnen jongeren geïnformeerd over de vrijwilligerswerking bij de brandweer.
  • Een noodplanambtenaar in het kader van een gemeentelijke samenwerking moet gegarandeerd blijven

Jeugd

 • Initiatieven ondersteunen zodat de jeugd op een veilige manier fuiven kan organiseren
 • Uitbreiding aanbod openbare sport- en speelveldjes in de zomer
 • Samenwerking met pop-upinitiatieven tijdens de zomer teneinde een recreatief aanbod te bieden aan de niet-gebonden jeugd – i.h.b. tieners.
 • Verdere ondersteuning van jeugdverenigingen via gerichte subsidies
 • Verenigingen stimuleren een jeugdwerking te organiseren
 • Meer speelbossen voorzien in de ruimtelijke plannen
 • Speelmobiel wordt ingezet tijdens buurtfeesten en op speelstraten
 • Opstart speelpleinwerking

Communicatie

 • Verder de weg inslaan van de digitalisering, o.m. met RFID om meldingen te automatiseren.
 • Fysieke verplaatsing naar gemeentehuis beperken door verdere digitalisering/ optimaliseren e-loket
 • De gemeente start met wijkbegrotingen.
 • Het structureel organiseren van wijkvergaderingen wordt vervangen door ad hoc vergaderingen zoals Terhagen in de Steigers
 • Gemeente tekent in op "HOPLR" (digitaal buurtnetwerk)
 • Werking adviesraden evalueren en bekijken hoe de werking kan worden versterkt. Adviesraden moeten hun rol kunnen blijven spelen. De gemeente verplicht zich er toe feedback te geven over niet-gevolgd advies.
 • Naar analogie met Niel werkt de gemeente een “RumstApp” uit• Jubilerende verenigingen krijgen een viering op maat (aanwezig op feest, (aparte) ontvangst op het gemeentehuis)
 • Bewonersvergaderingen bij grote werken teneinde maximaal te kunnen inspelen op minder-hindermaatregelen
 • Het gemeentebestuur engageert zich om élke vraag van een inwoner binnen een redelijke termijn passend te beantwoorden.

Personeel

 • De gemeente maakt gebruik van de federale incentives ten einde de tweede pensioenpijler voor contractuelen te kunnen versterken
 • De gemeente creëert een kader voor telewerk
 • De gemeente optimaliseert de loketwerking teneinde de klantvriendelijkheid te verhogen
  • Ze onderzoekt daarbij de openingsuren
  • Ze zoekt naar oplossingen voor burgers die niet vertrouwd zijn met het e-loket
 • Het lokaal bestuur werkt aan een professionele begeleiding en opleiding en voorziet een aangename werkplek en werkklimaat.
 • De gemeente peilt regelmatig naar de tevredenheid over de dienstverlening bij de burgers

Stedenbouw

 • Stedenbouwkundige verankering van historisch karakter van de dorpskernen
 • Ingediende bezwaarschriften worden beantwoord met een kennisgeving en uiterste datum van behandeling/loket waar men het antwoord kan bekomen teneinde de klantvriendelijkheid te verhogen
 • Voldoende buffercapaciteit voorzien bij de aanleg van grote, verharde oppervlakten teneinde wateroverlast te beperken
 • Gebruik van regenwaterputten stimuleren
 • Weloverwogen vergunningenbeleid met consequente procedure op het beteugelen van inbreuken en opvolging van de sancties
 • Inzetten op stedenbouwkundige verordeningen teneinde een duidelijker vergunningenbeleid te kunnen voeren

Ruimtelijke Ordening

 • Instrument van het voorkooprecht in RUP’s optimaliseren teneinde oude en verloederde panden uit het straatbeeld te laten verdwijnen
 • Samenwerking met het Kempisch Landschap dient benut te worden, i.h.b.v. de ontwikkelingen in Terhagen
 • De gevolgen van de betonstop op gemeentelijke vlak afstemmen op het beleid van de Vlaamse Regering
 • Projecten
  • Molleveld: betaalbaar wonen, winkels, parking, onderwijs/BKO, “Hof van Crequi”
  • Kleiputten:
   • nabestemming o.b.v. inspraakproject
   • maximaal behoud van huidige functies.
   • Natuur+zachte recreatie en toegankelijk voor iedereen
   • Herstel oude verbinding Terhagen-Reet voor zwakke weggebruiker
  • Site De Lijn
   • Mix van meersgezinswoningen, parkeerplaatsen en openbaar groen
  • Kindvriendelijke, openbare ruimte met ontmoetingsplekjes voor jong én oud
  • Dorpskernvernieuwing
   • opwaarderen van centra Rumst en Terhagen
   • Creatie van meer parkeergelegenheden
   • Uitwerken van groene norm d.m.v. quota en richtlijnen

Milieu

 • Verdere sanering van de verontreinigde sites en verder onderzoek naar bodem- en luchtverontreiniging in samenwerking met OVAM
 • Verstandig natuurbeheer – i.h.b. voor natuur in eigendom van de gemeente – in overleg met gebruikers, beheerders (natuurpunt, jagers, ...) en vrijwilligers.
 • Uitbreiding van gemeentelijk natuurpatrimonium met aandacht voor toegankelijkheid
 • Aanplanting van streekeigen groen wordt blijvend gestimuleerd
 • In samenwerking met RLRL waardevolle natuurverbindingen realiseren.
 • Er wordt een groenplan opgemaakt i.s.m. Agentschap N&B
 • De gemeente wil haar inwoners sensibiliseren over de schadelijke effecten van licht-, geluids- en luchthinder.
 • Door middel van GAS-ambtenaren en hogere boetes komen tot een strenger sanctioneringsbeleid teneinde sluikstorten beter aan te pakken
 • Inzet van vrijwilligers i.h.k.v. afvalbeheer honoreren:
  • Werking kringloopkrachten ondersteunen
  • Zwerfvuilopruimacties van verenigingen, scholen maar ook individuen faciliteren
 • Faciliteren van elektrische laadpalen voor fietsers en voertuigen teneinde ecologischer transport te promoten
 • Overlast beperkende maatregelen langs bestaande of nieuw aan te leggen hoofdwegen
  • Geluidswerende schermen langs E19 teneinde de geluidsoverlast voor de langswoners te reduceren
 • Principe van “de vervuiler betaalt”
  • Invoeren Diftar
  • Doelgerichte subsidies en preventie teneinde aandeel restfractie te beperken
  • Actievere betrokkenheid van Kringloopwinkel teneinde hergebruik van middelen te verhogen

Sport

 • Sport voor allen: sportpromotionele activiteiten i.s.m. de clubs teneinde moeilijk bereikbare groepen (andersvaliden, senioren) te bereiken
 • Actieve ondersteuning van grootschalige evenementen zoals wandelingen, joggings, fietstochten en wielerwedstrijden
 • Subsidiëring van infrastructuurwerken
 • Ondersteuning van de voetbalclubs bij het beheer van hun terreinen (bv. Faciliteren van het aanleggen van kunstgrasveld)
 • Intergemeentelijk zwembad: de gemeente onderzoekt of er voldoende financiële draagkracht is en het complex aandacht heeft voor schoolzwemmen én recreatief zwemmen
 • Individuele ondersteuning: abonnementen zwemmen, vrijetijdscheque

Feestelijkheden

 • 11-juliviering: blijft behouden maar concept 2016 in Rumst-centrum wordt de norm (drink voor de inwoners, optreden lokale muzikanten,....)
 • Jaarmarkt: driedaags concept en orgelpunt op zaterdag blijft behouden. Activiteiten worden wel aangepast zodat ook een jeugdiger publiek zijn gading vindt.
 • Kermissen en feestmarkten blijven bestaan maar vraag en aanbod moeten op elkaar afgestemd worden
 • Grote feesten: evaluatie van subsidiereglement 2015

Cultuur

 • Initiatieven van inwoners en verenigingen (incl. muziekkapellen, wijk- en buurtverenigingen) ondersteunen
  • Behoefteonderzoek naar fair, laagdrempelig en transparant subsidiesysteem
  • Jubilerende verenigingen gepast en in overleg vieren• Streven naar een evenwichtige samenstelling van de cultuurraad
 • Organisatie van laagdrempelige kunst- en cultuurinitiatieven zoals voorstellingen en tentoonstellingen
 • Inzetten op intergemeentelijke samenwerking, o.m. met Toerisme Rupelstreek, teneinde het beleid te versterken en onze inwoners beter kennis te kunnen laten maken met ons aanbod
 • Ontmoeting en cultuur moeten logistiek mogelijk maken d.m.v. voldoende aanbod op vlak van materiaal en infrastructuur
 • Zomerwandelingen langs de meest opmerkelijke punten in onze gemeente
 • Ontmoetingsavonden op een waardevol erfgoed-plekje, i.s.m. de horeca
 • Aandacht voor integratie van erfgoed bij heraanleg straten en in het openbaar domein
 • Aanleg van databank met foto’s van te ontruimen graven
 • Opstart van een streekarchief i.s.m. de buurgemeenten
 • Immaterieel erfgoed: conservering van culinaire specialiteiten, dialecten, verhalen en gebruiken
 • Rupelklei
  • Infrastructuur > cf. dia Patrimonium
  • Juridische structuur vzw Rupelklei wordt geactualiseerd
  • Samenwerking met heemkundige kringen en Natuurpunt
  • Gemeente faciliteert beheer en gidsenwerking
  • Integratie van cultuur, toerisme en erfgoed

Onderwijs

 • Vrije keuze van het onderwijs is een basisprincipe
 • De school als multifunctioneel verlengstuk van het onderwijs: naschoolse activiteiten (cq. studiebegeleiding, recreatief aanbod, logopedie) worden aangeboden binnen de schoolgebouwen
 • Busvervoer wordt in kaart gebracht teneinde het te optimaliseren, rekening houdend met de woonplaats van de kinderen in Rumst
 • Introductie van een digitaal aanmeldingssysteem door de gemeente met voorrangsregeling: a) vrije schoolkeuze b) afstand tot de school
 • Nieuwe infrastructuur
  • Ter Doelhagen: grondige renovatie van de gebouwen
  • Eikenlaar: KLO verhuist naar site tussen wijk Hoogvelden en parking Processieweg
 • Projectwerk voor laatstejaars: social responsability (vrijwilligerswerk in RVT’s, ...)

Kinderopvang

 • Infrastructuur
  • BKO Rumst naar Kerkstraat
  • BKO Terhagen: synergiën met infrastructuur kleuterschool Ter Doelhagen + anticiperen op demografische groei Molleveld
 • Exploitatie
  • Openingsuren van de kinderopvang worden geoptimaliseerd om beter aan te sluiten op de werksituatie van tweeverdieners
 • Uitbouw en promotie van het Huis van het Kind
 • Overleg met en facilitering van private initiatieven

Land- en Tuinbouw

 • Bevorderen van de nevenfuncties in het agrarisch bedrijf (bv. B&B, landbouwtoerisme, educatieve projecten)
 • Faciliteren van maatregelen die tot schaalvergroting kunnen leiden
 • Behoud en waar mogelijk uitbreiding van open en groene (landbouw)ruimte
 • Vertuining van agrarisch gebied wordt in kaart gebracht om vervolgens na te gaan of de vertuining al-dan-niet opnieuw moet aansluiten met de wettelijke situatie dan wel regulariseerd moet worden
 • Ondersteuning van landbouwbedrijven die inzetten op duurzame technieken
 • Groenbedekkingsformule blijft gehandhaafd
 • Faciliteren van mogelijkheid om land- en tuinbouwers te laten verkopen via de korte keten (bv. plattelandsmarkt)
 • Inspraak
  • Via de landbouwraad
  • Via actieve aansporing om te participeren bij grootschalige projecten/dossiers

Mobiliteit

 • Veilig, afgescheiden fietspaden, aansluitingen voorzien op fiets-o-strades, zone-30 in de dorpskernen, stimuleren woon-werkverkeer teneinde juiste balans te bekomen tussen vlotte verkeersdoorstroming en veiligheid voor de zwakke weggebruiker
 • Introductie 1-mijlstappen, schoolroutekaart en schoolstraten (bv. Vosberg) teneinde de veiligheid aan schoolomgevingen te verbeteren
 • Verdere uitbouw trage wegennetwerk met aangepast, comfortabel rijvlak teneinde verbindingsroutes voor zwakke weggebruiker en toerisme te verbeteren. Versnippering van landbouwgebied moet vermeden worden
 • Aanleg slibway teneinde recreatief – en woon-werkverkeer via het water te intensifiëren
 • Via vergunningenbeleid bedrijven aansporen om het goederentransport per schip op te drijven
 • Mobiliteitsknopen moeten aangepakt worden in samenspraak met buurgemeenten en Vlaamse overheid teneinde sluipverkeer uit de dorpscentra te weren
  • doortrekking Expresweg is beslist beleid : inzetten op minderhindermaatregelen voor omwonenden en ongelijkvloerse kruising voor fietsers
  • Intensieve dialoog aangaan met Vlaanderen over een betere verkeersafwikkeling Bussestraat x N1 + quick win: realisatie Industrieweg tussen Doelhaagstraat en rond punt Hollebeekstraat
 • Gedifferentieerd parkeerbeleid teneinde een goed evenwicht te vinden tussen de noden van de handelaars en de bewoners
  • Kortparkeren in de dorpscentra
  • Opportuniteiten valoriseren om parkeerdruk in bepaalde straten te vermijden
  • Vrachtwagenparkings buiten de dorpskernen
 • Derdebetalerssyssteem van De Lijn blijft behouden
 • Via de vervoersregio het busnetwerk uitbreiden en “missing links” wegwerken teneinde aansluitingen te realiseren met Terhagen, het ziekenhuis van Reet en Mechelen en Boom-station
 • Parkeren in Rumst blijft gratis

Openbare Werken

 • Meer openbare vuilbakken. Onderzoeken hoe we ze intelligent kunnen maken ten einde de lediging ervan te optimaliseren
 • De gemeente reserveert voldoende mankracht en investeert – waar nodig – in extra middelen ten einde een verzorgd, openbaar domein na te laten
  • Straatmeubilair vernieuwen en tijdig reinigen
  • Reinigen van straatgoten en –kolken: aandacht voor parkeerverbod, frequentie en rol/verantwoordelijkheid van de bedrijven
  • Onkruidvrij houden van groenaanplantingen
  • Zomerbebloeming in de dorpscentra (voorjaar) en accentbebloeming in het najaar
  • Samen met de inwoners streven naar een echte bloemengemeente
  • Bladruiming in de herfst
  • Kleine ongemakken worden verholpen via een flexibel, inzetbare interventieploeg
  • Reinigen van grachten en beken op frequentie basis
  • Opwaardering van de gemeentelijke parken
 • Extra aandacht voor vergroening, berijdbare wandelpaden en verzorgde, historische grafmonumenten teneinde de begraafplaatsen een geborgen en rustiek karakter te geven
 • Bij de vervanging van de openbare verlichting wordt gekozen voor LED-lampen
 • Zebrapaden worden maximaal gefaciliteerd voor rol- en kinderwagens. Ook voor fietspaden worden comfortabele fietsoversteken voorzien.
 • Aanleg van bufferbekkens/retentiemogelijkheden en meer, open grachten teneinde de wateroverlast tegen te gaan. Knelpunten worden weggewerkt (bv. Matexiwijk)
 • Totaalrenovatie van straten gebeurt in overleg met de Vlaamse overheid en de water- en rioolbeheerder teneinde de hinder voor de omwonenden tot een minimum te kunnen beperken
 • Het gemeentebestuur geeft prioriteit aan de heraanleg van straten waar de verkeersveiligheid- en/of waterproblematiek het grootst zijn:
  • Rumst-Centrum (Kerkstraat-Markt-Peperstraat-Haardorst-Statiestraat-Molenbergstraat-Hollebeekstraat-Kazernestraat-Visserstraat-Veerstraat)
  • Kerremansstraat
  • Petrus Van der Taelenstraat
  • Varenstraat-Hovenierstraat
  • Kerkplein Terhagen
  • Doelhaagstraat-Ekkersgatstraat
  • Kapelstraat (fase 2)
  • Steenbakkerijstraat
  • Rotonde Nieuwstraat-Schransstraat-Crequilei
  • Hoge Zandvelden
  • Ontsluiting Stuyvenberg - Doelhaagstraat

Dierenwelzijn

 • Bijzondere aandacht voor dierenmishandeling bij de politie
 • Onze inwoners sensibiliseren via de communicatiekanalen teneinde ze te informeren over preventieve maatregelen (sterilisatie katten, hitteplan, verzorgen van dieren)
 • Opzetten van educatieve projecten over dierenwelzijn met scholen
 • Verenigingen en vrijwilligers ondersteunen die zich belangeloos inzetten voor dieren
  • Incentive voor sterilisatie en castratie
 • Uitbreiding van aantal ingerichte hondenweiden op wandelafstand
 • Gebruik van vuurwerk ontmoedigen en geluidsarm vuurwerk promoten